Sociálně terapeutické dílny Klíček v Bohumíně

 

Poslání

Posláním sociálně terapeutických dílen v Bohumíně je poskytovat osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním aktivizační a pracovní programy s cílem podpory při vytváření pracovních a sociálních dovedností směřujících k posílení jejich šance pro samostatnější život.

Cíl

 • získání, rozvoj a udržení již získaných schopností uživatelů v oblasti manuální zručnosti a pracovních dovedností (řemeslné a pracovní techniky)

 • získání, rozvoj nebo obnovení, případně udržení schopnosti uživatelů v oblasti sociálních dovedností (zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, komunikace), uživatel připravený na samostatný život (např. chráněné nebo podporované bydlení)

 • navázání nových kontaktů s vrstevníky, a integrace do společnosti

 • získání pracovních návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu (psychické a sociální kompetence), případně následné uplatnění uživatelů na trhu práce (např. chráněné dílny)

Kontakty

Adresa: Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o., Slezská 164, Bohumín - Starý Bohumín, 735 81

Ředitelka: Bc. Anna Oršulíková

Telefon: 596 013 736 , 731 130 725

E-mail: orsulikova.anna@mubo.cz

E-mail: centrum-socialnich-sluzeb@mubo.cz

 

Vedoucí sociálně terapeutických dílen: Bc. Jindřiška Kučová

Telefon: 596 011 039,731 130 726

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup k uživateli

K uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním jeho lidské důstojnosti

 • Zapojování uživatele do spolurozhodování

Posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat


 

Místo a čas poskytované služby:

 • Místo poskytované služby: Slezská 164, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín

 • Odloučené pracoviště: Jateční 149, 735 81 Bohumín

 • Kapacita zařízení:  

- okamžitá kapacita 26 uživatelů
- denní kapacita 36 uživatelů

 

Provozní doba:
Pondělí – Pátek 07:00 – 15:00 – vyhrazeno pro osoby s  mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením
Pondělí - Středa – Pátek 13:00 – 17:00 – vyhrazeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Služba není poskytována ve dnech státem uznaným svátkem.

Cílová skupina

Zařízení je určeno osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 do 64 let, které nejsou vzhledem ke svému postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Nabídka pracovních činností

 • tkalcovská a textilní dílna

 • kutilská dílna

 • pěstitelství

 • košíkářská dílna

 • keramická dílna

 • cvičný byt

 • tvořivá dílna


 

Činnosti související s integrací do veřejného života a společnosti

 • sportovní a kulturní akce

 • aktivizační činnosti dle aktuální nabídky