O stacionáři Domovinka:

Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace

 

Hlavní činnost

Poskytování sociálních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, osobám s chronickým duševním onemocněním a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 

Jsme členy

Datum vzniku

 • 1. září 1993 usnesením městského zastupitelstva č. 194/22

 • zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 63

 • registrace služeb 8. srpna 2007

Poslání a cíl Denního stacionáře Domovinka

Posláním Denního stacionáře „Domovinka“ v Bohumíně je nabízet dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem podpořit jejich samostatnost, soběstačnost, umožnit sociální začlenění.

Cílem naší služby je uživatel, který bude soběstačný v péči o vlastní osobu v co nejvyšší možné míře a nabídnout uživateli trávit čas aktivně pomocí pracovních, výchovných, vzdělávacích a aktivizačních programů. 

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Individuální přístup k  uživateli - k uživateli se přistupuje individuálně dle jeho schopností, znalostí a možností, s respektováním lidské důstojnosti  každého uživatele
 • Podpora a nezbytná míra péče - poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, které sám nezvládne. Úplná péče je poskytována pouze v situaci, kdy spoluúčast uživatele není možná.
 • Zapojování uživatele do spolurozhodování - posilování sebevědomí a sebeurčení uživatelů tak, aby dokázali vyjádřit své potřeby, přání a názory, dokázali se sami rozhodovat.

Cílová skupina

Zařízení je určeno dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 18 do 64 let, kteří potřebují podporu v základních životních dovednostech při zabezpečení osobních a životních potřeb

Okruh osob, kterým není zařízení sociální péče schopno poskytnout služby

 • osoby ve stavu závislosti na alkoholu nebo jiných dalších návykových látkách
 • osoby vyžadující akutní psychiatrickou hospitalizaci
 • osoby s úplným smyslovým postižením

Nabídka služeb denního stacionáře

Nabízené programy pro uživatele denního stacionáře a jejich cíle:

 • Vzdělávací program

  Udržení a budování znalostí: opakování a upevňování dosažených znalostí a vědomostí (smyslových a rozumových schopností, čtení, psaní, počítání, logického myšlení dle schopností uživatelů), jejich udržení a rozvoj

  Práce na PC: rozvoj smyslových a rozumových schopností

  Nácvik každodenních dovedností: zlepšení soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, získání nových zkušeností v každodenních praktických činnostech prováděných v domácím prostředí, fixace nabytých dovedností a jejich upevňování a prohlubování

 • Výchovné programy

  Výtvarná výchova: rozvoj jemné motoriky, estetického cítění, grafických schopností, představivosti, barevné harmonie

  Pracovní výchova (tkaní, keramika): Cílem je podpora při získání a rozvoji schopností klientů v oblasti manuální zručnosti. Rozvoj zručnosti, trpělivosti a jemné motoriky. Nácvik nových dovedností. Rozvoj tvůrčí fantazie, soustředění, možnost seberealizace.

  Arteterapie: rozvoj jemné motoriky, estetického cítění, grafických schopností, představivosti, barevné harmonie, práce s různými druhy materiálů, zvyšování samostatnosti.

  Muzikoterapie: poskytuje klientům příležitost k seberealizaci, odreagování a uvolnění napětí, rozvíjí jejich intonační, rytmické a pohybové dovednosti i jejich pozornost a paměť, procvičuje hudební cítění a smysl pro rytmus.

  Dramatoterapie: kultivování řeči a pohybu, získání dovednosti komunikace, rozvoj smyslového vnímání, tvořivosti, obrazotvornosti, schopnost vyjádřit své myšlenky, odreagování se, uvolnění a relaxace.

 • Pohybové aktivity

  Cvičení, jízda na rotopedu: přispívat ke zmírnění důsledků mentální retardace klientů zaměřením na správné držení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností, na rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti, utváření pozitivních psychických vlastností klientů.

  Kondiční plavání: udržení a zlepšení fyzické a psychické kondice, zvyšování imunity organizmu, výuka orientace a pohybu ve vodě při využití rehabilitačních cvičebních prvků, relaxace. Integrace při využívání veřejné instituce.

  Vycházky: poznávání svého okolí, městského provozu, zvyšování fyzické kondice, vycházky za účelem sběru přírodnin pro arteterapii, poznávání stromů a květin v Rafinerském lesíku.

  Výlety, sportovní a kulturní akce: kulturní a sportovní vyžití, posílení organismu při sportování, změna stereotypu, získávání nových zkušeností, vědomostí a poznávání nových věcí, zvýšení sociál. adaptace, integrace klientů do společnosti.       

  Fakultativní služby - rehabilitační balíček (lavatherm+ klasická masáž+perlička), kondiční plavání, pedikúra, doprava osobním vozem Poskytovatele Bohumín, poskytnutí služby mimo provozní dobu (po dohodě s poskytovatelem)